Take Me Out to the Ballgame

Colin sings Take Me Out to the Ballgame at Wrigley Field