Kansas State QB Collin Klein

Kansas State QB Collin Klein joined CGD on ESPN Radio to breakdown their hard fought win on the road at Iowa State.