<
>

Cam Newton explains decision to post police mug shot on Instagram

CHARLOTTE, N.C. -- Carolina Panthers quarterback Cam Newton made the decision on Tuesday to post his Nov. 21, 2008 police mug shot on Instagram because that was the day in his life and football career "that made it real."

"I wasn't just in the holding cell,'' Newton said on Wednesday. "If you really look into that picture you seen green and white [color of jumpsuit]. That wasn't a polo sweater. That day it got as real as it's ever gotten in my life. To realize if I ever want what I want in life, this is the determining factor.''

Tuesday was the nine-year anniversary of Newton being arrested for stealing a laptop while he was the backup quarterback at the University of Florida. The Instagram post included a message of all Newton has been thankful for since that day he calls a turning point in his life.

į ¢öñtëmplâtëd pöštįñg thįš âñd ëvëñ rëlü¢tâñt âböüt įt büt âš į thįñk âböüt mÿ lįfë âñd thë MÅNŸ thįñgš įm THÅNKFŪŁ för; į wâñt tö bë âñ Ø₽ËN böök šö pëöplë ¢âñ hërë mÿ tëštįmöñÿ âñd lëârñ fröm thë FŁÅ₩š âñd mįštâkëš į MÅDË❗️öñ thįš dâÿ 11/21/2008 į wâš ârrëštëd för â štölëñ ŁÅ₽töp âñd įm šürë ÿöür âškįñg ÿöüršëlf whërë įš hë göįñg wįth thįš štörÿ büt thë mörâl öf thë štörÿ įš thįš.... öñ thįš dâtë į THØŪGHT mÿ lįfë âñd mÿ ¢ârëër wâš ØVËR âñd thë fâ¢t thât į hâd šhâmëd mÿ fâmįlÿ wįth thë mëdįâ ¢övërâgë šürröüñdįñg thįš šįtüâtįöñ į vöwëd tö mÿšëlf öñ thįš dâÿ (9ÿrš âgö) thât "į wįll ßË ßËTTËR fröm thįš šįtüâtįöñ" whât ÿöü müšt lëârñ fröm thįš štörÿ įš thįš; įf ÿöü lįvë ÿöür lįfë lįštëñįñg tö whât ØTHËR pëöplë ârë šâÿįñg whât ÿöü šhöüld dö ÅND NØT ŸØŪR Ø₩N; šhâmë öñ ŸØŪ! į ¢âñ höñëštlÿ šâÿ tö ÿöü tödâÿ thât NØöñë gâvë më â ¢hâñ¢ë tö šü¢¢ëëd döwñ bâd įñ mÿ šįtüâtįöñ âñd įf į wöüld hâvë lįštëñëd tö thöšë pëöplë thât šâįd į €ÅNT, ₩HØ KNØ₩š whërë į wöüld bë tödâÿ. šö įm ËXTRËMËŁŸ THÅNKFŪŁ FØR GØDš mër¢ÿ, grâ¢ë, âñd FÅVØR övër mÿ Ł1FË; šö įf į ¢âñ dö įt wįth mÿ ¢įr¢ümštâñ¢ëš šürëlÿ ÿöü ¢âñ dö įt âñd ßË ₩HÅTËVËR ŸØŪ ₩ÅNT TØ ßË wįth HÅRD ₩ØRK âñd ₽ËR$1$TËN€Ë❗️ -1ØVË šįdë NØTË: âñd pëöplë wöñdër whÿ į plâÿ thë gâmë thë wâÿ į dö, â¢t thë wâÿ į â¢t, drëšš thë wâÿ į drëšš, âñd ëvëñ Ł1VË thë wâÿ į Ł1VË bë¢âüšë įñ šömë pëöplëš ëÿëš "įm ñöt šüppöšëd tö bë hërë" büt įñ mÿ ëÿëš įm ñöt göįñg tö hâvë ÅNŸ rëgrëtš wįth thë šë¢öñd ¢hâñ¢ë GØD hâš gįvëñ më❗️ "(bâll šö hârd) įm šhö¢këd töö ĪM $Ū₽₽Ø$ËD TØ ßË ŁØ€KËD Ū₽ TØØ įf ÿöü 뚢âpëd whât į'vë 뚢âpëd ŸØŪ'D ßË 1N ₽ÅR1$ GËTT1NG MË$$ËD Ū₽ TØØ" -JÅŸż #iWmW -1OVE #šhįñëTHRŪthëŠHÅDË #1FįČÅNdö1TÿöüĆÅNtö #frömTHËčöñćrëtëWHØkñëwÅflöwërWØŪŁDgröw #įŪŠËmÿ1NFŁŪËNČËtö1NŠPÏRË

A post shared by Cam Newton (@cameron1newton) on

Newton's message in the Instagram post was one of thanks. This is the message without his signature font:

• "Contemplated posting this and even reluctant about it but as I think about my life and the many things I'm thankful for, I want to be an open book so many people can [hear] my testimony and learn from flaws and mistakes I made on this day 11/21/2008. I was arrested for a stolen laptop and I'm sure your asking yourself where is he going with this story but the moral of the story is this . . . on this date I thought my life and my career was over and the fact that I had shamed my family with the media coverage surrounding this situation I vowed to myself on this day (9yrs ago) that 'I will be better from this situation' what you must learn from this story is this; if you live your life listening to what other people are saying what you should do and not your own, shame on you! I can honestly say to you today that no one gave me a chance to succeed down bad in my situation and if I would have listened to those people that said I can't, who knows where I would be today. So I'm extremely thankful for God's mercy, grace and favor over my life, so if I can do it with my circumstances surely you can do it and be whatever you want to be with hard work and persistence - Love.

• "Side note: And people wonder why I play the game the way I do, act the way I act, dress the way I dress, and even live the way I live because in some people's eyes 'I'm not supposed to be here' but in my eyes I'm not going to have any regrets with the second chance God has given me.''

Newton wasn't concerned about his image and what others might say about him when he made the post.

"I've always been contemplating how to tell [my story],'' Newton told reporters. "I just said, 'You know what? Screw it.'"

Newton said he always keeps the day he was arrested marked on his calendar as a reminder for all he has accomplished since.

"I call it my 'Resurrection Day' because a lot of me changed that day for obvious reasons,'' Newton said. "It ended up being my biggest scar, in essence, being embarrassed, it ended up being my biggest star.

"I talk to kids all the time, and people all the time, that have made mistakes. We've all made mistakes.''

Newton, 28, was charged with felony counts of burglary, larceny and obstructing justice for stealing a laptop valued at $1,700 and then tossing it out of his dormitory window when officers came to investigate the theft.

He was suspended from the team while being held in jail and ultimately transferred to Blinn College for a year before transferring to Auburn, where he won the Heisman Trophy and a national championship at the end of the 2010 season.

He went on to become the first pick of the 2011 draft by the Panthers and was named the NFL MVP during the 2015 run to the Super Bowl.

"Like often times when you get to a position of power or even success, you kind of forget the bridge that brought you over . . . you kind of forget certain things that happened,'' Newton said when further explaining the decision to include the mug shot.

Newton hasn't been in trouble off the field since 2008, but he's come under scrutiny this season in the media for making light of a female reporter for asking a football question and later for walking out of a news conference.

"I was having an interesting conversation with somebody recently and we was even talking about the past couple of months of my media things, on the field and off the field,'' Newton said. "And to be honest, my response was I don't want to be the poster child of perfection.

"When you put yourself on that [pedestal] and you finally mess up, that's when it comes tumbling down. I want people to look at me and say, 'Man, look. Cam's still going strong, but look at the mistakes that he's made.' I'm still a work in progress.''

Coach Ron Rivera and many of Newton's teammates saw the Instagram post and were impressed by the quarterback's willingness to share.

"The message is it was a turning point in his life, obviously,'' Rivera said. "I think it really helped him. He could have gone one way or the other. It motivated him to do things the right way.''

Wide receiver Russell Shepard said for Newton to include the mug shot was bold, jokingly adding because "he thinks he's a pretty guy, regardless of what he has on."

"He's going to be the guy that isn't the stereotypical kind of guy,'' Shepard said. "That's what makes him, him. That's what makes his story different than most franchise quarterbacks."