play1:39

30 for 30 Shorts: Every Day - Gabe Spitzer

Director Gabe Spitzer talks about his new 30 for 30 Short "Every Day", on marathon runner Joy Johnson.