Cynthia Freelund: 8/3/19

Cynthia Freelund previews the NFL Preseason on the Anita Marks show on 98.7 ESPN.