12T
CSUB304373
SDAK463278
78Winner Icon South Dakota Coyotes