Back
(6) Moyano/Smejkalova vs. Mester/Zhiyenbayeva (Girls' Doubles Second Round)