Manny Malhotra

MannyMalhotra

  • Center
  • DOB
    5/18/1980
  • Draft Info
    1998: Rd 1, Pk 7 (NYR)